Hvorfor Tja.eu?

Tja.eu skal fremme en konstruktiv og nysgjerrig debatt om Norges forhold til EU og Norges rolle i Europa. I dag er EU-debatten og kunnskapen generelt om EU og EØS er svært undertrykket i Norge, noe som representerer en klar utfordring for demokratiet. EU har stadig sterkere innflytelse på utviklingen av norsk politikk og samfunnsliv. Dagens tilknytningsform er også et resultat av en debatt og prosess som fant sted for over 20 år siden og som over 1,6 millioner nålevende nordmenn (over 15 år) ikke deltok i. «Vi som ikke stemte i ´94»-generasjonen fortjener en oppdatert demokratisk debatt om Norges forhold til EU.

Utviklingen i Europa tilsier at det riktig tidspunkt for å blåse nytt liv i det norske samfunnets engasjement med Europa-spørsmål, ikke minst blant yngre. Europa er inne i en brytningstid i mange sammenhenger: EU blir en stadig viktigere sikkerhetspolitisk aktør i en stadig mer utfordrende sikkerhetssituasjon, både globalt og i vårt umiddelbare nabolag. I alle EUs medlemsland er det også stor debatt i befolkningen om den fremtidige utviklingen av det europeiske samarbeidet. Blant annet vil den planlagte folkeavstemningen i Storbritannia uavhengig av utfall kunne føre til endringer i det europeiske prosjektet som det vil være naturlig for Norge å ta stilling til. I ytterste konsekvens kan det bety at Norge må vurdere sin egen tilslutningsform og EØS-avtalen. Samtidig ser vi at videreutviklingen av viktige politikkområder i EU i dag, som EUs energiunion og arbeidet med en frihandelsavtale med USA (TTIP), vil kunne få direkte og store konsekvenser for norsk samfunnsliv og viktige næringer som også kan bidra til å presse frem en ny EU-debatt.

Internett og sosiale medier er vår tids viktigste arenaer for meningsutvikling. Tja.eu er derfor en nettside som skaper rom for en bedre og bredere meningsutveksling om EU og Europa enn hva som er tilfelle i dag. Konseptet har fått oppstartsstøtte av stiftelsen Fritt Ord og er forøvrig basert på frivillig innsats.

Et redaktørteam bestående av et tyvetalls unge mennesker fra hele landet står for driften av nettsiden. Hver redaktør har ansvar for et gitt politikkområde (energi og miljø, utenriks- og sikkerhetspolitikk, arbeid og velferd, landbruk, fiskeri osv.) og har som oppgave å oppdaterer nettsiden med presseartikler på hva som skjer med Norge og EU, samt å sette i gang debatt ved å hente inn innspill fra både kjente og ukjente stemmer på tvers av det norske samfunnet. Nettsiden skal ha en tverrpolitisk profil og utgangspunktet er å ta debatten om Norges forhold til EU lengere og dypere enn de altfor forenklende ja og nei-spørsmålene til EU og til EØS som har preget ordskiftet til i dag.

Nettsiden drives på ikke-kommersiell frivillig basis.