Skrevet i:

Fremtidens klimaforhandlere om COP21

Ambisjonene om klimaavtalen spriker. Dette mener ungdommen.

Nicholas Wilkinson

Tja var til stede på ungdommens Europakonferanse, hvor klimaforhandlingene i Paris sto på dagsorden. Hva mener så ungdommen om klima? Her får du synspunkter fra fem av ungdomspartiene.

  1. Hva inneholder en optimal klimaavtale fra Paris?
  2. Hva mener du Norge bør gjøre for verdens klima?
  3. Hvordan hadde Norges klimapolitikk og internasjonal forhandlingsposisjon (på klimasaker) vært om vi var medlem av EU?
Tale Hammerø Ellingvåg
Tale Hammerø Ellingvåg, Natur og Ungdom. Foto: Camilla Walstad

Natur og ungdom, ved Tale Hammerø Ellingvåg

1) Avtalen må inneholde hvor mye vi må kutte for å ha lavere global temperaturstigning enn 2 grader, rettferdig kuttfordeling basert på historiske kutt og klimatilpasning.

2) NU er skeptisk til at Norge knytter seg opp til EUs mål. Vi burde hatt minst 60% kutt innen 2030. Klimapolitikken burde hatt en tydeligere oljefront, oljenæringen må fases ut og oljeboring i nord må stoppes.

3) Som medlem i EU ville klimadebatten vært mer teknisk og utviklet i Brussel, med nærmest fraværende debatt i Norge. Det er bedre om debatten hadde foregått på Stortinget, hvor man kan banke på døra når som helst. Med EU ville vi også ha mistet miljøaspektet i klimadebatten. Klimaintensiv handel hadde blitt større, med mer utslipp fra transportsektoren.

 

KRFU,  ved Maria Moe

Maria_Moe_110_140_s_c1
Maria Moe, KrfU. Foto: KrfU.

1) 40% utslippskutt er et minimumsmål, KrfU syns kuttene bør øke ytterligere. Avtalen må være forpliktende for alle og legge opp til mer samarbeid mellom industri- og utviklingsland.

2) Vi må ansvarliggjøre oss selv, det vil si at vi må kutte hjemme i Norge også. Det er ikke nok å bare kjøpe kvoter. Vi må omstille næringslivet å få til vekst i et grønt næringsliv.

3) KrfU tenker at Norge og EU har samme utgangspunkt i internasjonale klimaforhandlinger. Dersom vi hadde vært med i EU hadde vår forhandlingsposisjon verken blitt forringet eller forsterket. Derimot hadde Norge forpliktet seg til å nå kutt innad i EU. Vi hadde blitt mer på lag med unionen, noe som nok hadde hatt mer betydning internt enn internasjonalt.

 

 

Kristian Tonning Riise
Kristian Tonning Riise, Unge Høyre. Foto: Camilla Walstad.

Unge Høyre, ved Kristian Tonning Riise 

1) Det ideelle hadde vært en global høy pris å CO2, men det er dessverre lite realistisk. Det betyr ikke at man ikke kan få til regionale prissystem for CO2. Det er viktig at både utviklingsland og industrialiserte land er ambisiøse og at avtalen inneholder finansiering av klimatilpasningstiltak i utviklingsland. Unge høyre mener at alle må bidra, men at de rikeste landene har størst ansvar.

2) Myndighetene må lage gode rammevilkår for næringslivet slik at det blir lønnsomt å velge miljøvennlig. For eksempel med en høy avgift på CO2-utslipp. Norge bør være verdensledende på hvordan klima kan være lønnsomt slik at vi slipper ut minst mulig. Vi trenger generelle rammevilkår som skaper gode markedsmekanismer.

3) Vi legger oss på EUs politikk uansett, så Norge kunne spilt en minst like viktig rolle som i dag. Men Norge kunne hatt mer å si dersom vi var medlem. Et medlemskap hadde hevet ambisjonsnivået for utslipp.

 

 

Venstre, ved Audun Bonde

redigert-0234
Audun Bonde, Unge Venstre. Foto: Camilla Walstad.

1) Avtalen må inneholde en global, men differensiert pris på karbon. Vi vil ha en avtale som revideres ofte, gjerne hyppigere enn hvert 5. År. Man må oppgradere avtalen i henhold til utviklingen. Det kan for eksempel være en løsning å oppskalere prosentmålet for utviklingsland på senere tidspunkt. Venstre er mer ambisiøs i kuttprosent for klimagassutslipp enn 40%, men det er vanskelig å styre eksakt prosent for klimakutt for hvert land. Vi har store forhåpninger til avtalen siden fornybar har vokst sterkt de siste årene. Det er billigere å nå målene enn vi tror.

2) I Norge må vi skape et marked for grønne løsninger. Det grønne skatteskiftet er alt for lite. Vi må sette i gang næringer og stimulere markedet: fossilt må bli dyrere, elavgiften bør differensieres og man kan subsidiere bio-teknologien. Det er totalsummen som teller.

3) Som EU-medlem hadde det blitt mye av det samme, men på energi og klimapolitikken ville vi vært en den del av den europeiske infrastrukturen med flere overføringskabler. Vi kunne deltatt mer aktivt i det europeiske energimarkedet, noe som igjen skaper norske arbeidsplasser.

 

AUF, ved Mani Hussaini

Mani
Mani Hussaini AUF. Foto: Kristoffer Klunk.

1) En optimal klimaavtale inneholder tydelige utslippskrav til hvert enkelt land og alle land må bidra etter evne. Avtalen må være bindende, inneholde internasjonal prising på CO2-utslipp og mer effektive kvotemarked.

2) I Norge må vi gjennomføre reelle kutt i våre egne utslipp fremfor å lene oss på kjøp av kvoter fra andre land. Norsk klimapolitikk må bli mer ambisiøs enn den er under dagens regjering. Vi kan ikke fortsette med oljeproduksjon på det nivået vi gjør i dag og vi kan legge LoVeSe-debatten død en gang for alle. Vi må bruke kompetansen vi har i petroleumsnæringen til å satse på fornybare energikilder.

3) Jeg tror ikke Norges klimapolitikk ville sett noe særlig annerledes ut om vi var medlem av EU, og jeg tror heller ikke vi ville fått noen sterkere stemme i internasjonale forhandlinger – snarere tvert imot. De tingene vi er enige om kan vi fint samarbeide med EU om selv om vi står på utsiden, og det er også en fordel å kunne pushe på for klimavennlige tiltak uten å være bundet av EU-linja. Men det er positivt at EU-landene pluss Norge har blitt enige om 40% kutt innen 2030. Dette viser at man kan få til viktige mål uten å være medlem i EU.

Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson, SU. Foto: Sosialistisk Ungdom, Ole Christian Eklund.

Sosialistisk Ungdom, ved Nicohlas Wilkinson

1) Vi vil ha en rettferdig klimaavtale som kan redde kloden vår. Vi vil ha en juridisk forpliktende klimaavtale der de rikeste landene bidrar mest. FNs grønne klimafond må minst dobles og brukes til klimatilpasning og utslippskutt i fattigere land uten historisk ansvar for klimakrisen. Vi godtar ikke en avtale der rike land betaler avlat med klimakvoter for å kjøpe seg god samvittighet. Vi må stanse bruken av fossil energi og nå 2-gradersmålet.

2) Norge må ha en rettferdig klimapolitikk med
60 % kutt av egne nasjonale utslipp innen 2030 og være ledende i bidrag til FNs grønne klimafond. Vi må bygge ut den grønne industrien for å sikre innovasjon og løsninger som tar resten av verden opp og inn i den fornybare framtiden. Den grønne industrien må vokse og ta over som bærebjelke etter oljenæringen. Vi må stanse åpningen av nye felt og starte utfasing av eksisterende oljefelt. I klimaforhandlingene må Norge gå foran og kreve et internasjonalt forbud mot boring i Arktis. Transporten vår må bli grønn med lyntog mellom de store byene, nasjonalt ungdomskort til 200 kr og stor utbygging av bussruter i hele landet.

3) Norge hadde hatt en like dårlig klimapolitikk om vi var med i EU som når vi har H-FrP-regjering. 
Når vi tar over regjeringsmakten i 2017 vil vi kunne gå mye lengre enn EU med grønn omstilling her i Norge og videreutvikling av vår grønne kraftkrevende indsutri. EUs klimamål er 1/5 av hva de bør være om du teller med historisk ansvar, samtidig som de hovedsaklig kjøper seg fri fra omstilling med feilslåtte klimakvoter. Om Norge var medlem av EU ville vi mistet muligheten til å bli verdensledende på framtidens grønne løsninger.

Skrevet av Ragnhild Syrstad

Født i 1990. Bygdetrønder fra Skaun som har utvandret til Oslo. Går master i samfunnsøkonomi på UiO og skriver oppgave om EUs energisikkerhet. Jeg ble ekstra nysgjerrig på EU etter et opphold på Norges Delegasjon til EU i Brussel. Jeg er fascinert av at ulike kulturer og nasjoner klarer å samarbeide om felles løsninger. Men puslespillet Europa er mangelfullt uten Norges-brikken med sin verdifulle fiske- og energieksport. Samtidig tror jeg ikke en enslig puslespillbrikke i nord er mye å samle på. Jeg skriver for tja.eu fordi jeg ønsker å øke nordmenns kunnskapsnivå om samspillet mellom Norge og EU.

Follow

4 posts

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu