Skrevet i:

Dette er EFTA-domstolen

© by EFTAs overvåkningsorgan

EFTA-domstolen ble opprettet 1994 og ligger i Luxembourg. EØS-avtalens artikkel 108 nr. 2 fastsetter EFTA-domstolens myndighet og opprettelsen av domstolen er hjemlet i Avtalen om overvåkingsorganet og domstolen (ODA-avtalen). EFTA-domstolen har samsvarende funksjoner overfor EFTA/EØS-landene som EU-domstolen har overfor EU-landene. Da det indre marked er avhengig av uniform tolkning og anvendelse av rettsreglene i EØS for å fungere optimalt vil EFTA-domstolen i sine vurderinger legge stor vekt på rettspraksis fra EU-domstolen. Domstolens arbeidsspråk er engelsk.

EFTA-domstolen består av tre dommere, en fra hver av EFTA/EØS-landene. Det er hovedsaklig tre typer saker som behandles av EFTA-domstolen:

  • Søksmål fra ESA: Domstolen behandler saker som EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har reist mot ett av EØS/EFTA-landene med påstand om at de ikke oppfylt sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Disse saken kan omhandle manglende eller gal gjennomføring av EØS-regler i nasjonal rett.
  • Ugylighetssøksmål reist av et EØS/EFTA-land mot avgjørelser som er tatt av ESA. Også personer og foretak kan reise slike saker forutsatt at ESAs vedtak er rettet mot dem eller vedkom­mende er direkte og personlig berørt av vedtaket.
  • Rådgivende tolkningsuttalelser: Etter anmodning fra nasjonale domstoler har EFTA-domstolen også kompetanse til å gi rådgivende tolkningsuttalelser av EØS-regler. EFTA-domstolens rågivende uttalelse stiller seg i en annen stilling enn EU-domstolens tolkning av EU-lovgivning da de ikke er rettslig bindende for den nasjonale domstolen. I praksis er forskjellen imidlertid ikke så stor da en nasjonalt domstol som har reist spørsmål normalt vil rette seg etter svaret.

I tillegg til å behandle disse sakene har domstolen formelt en rolle når det gjelder tvisteløsning mellom EFTA/EØS-landene om fortolkning og anvendelse av EØS-avtaleverk.

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu