Skrevet i:

Dette er EU-domstolen

© by Marlene Hakkebo

Den Europeiske Unions Domstol er EUs dømmende makt innenfor fellesskapsrettens område.  Den ble opprettet i 1952 og ligger i Luxembourg. Domstolen har som oppgave å sikre at EU-lovgivningen anvendes og fortolkes likt i alle EUs medlemsstater samt at EU-institusjonene og EUs medlemsstater følger sine forpliktelser i henhold til traktatene. EU-domstolen er inndelt i tre ulike organer: Domstolen, Retten og Personalretten.

Domstolen er domstolens øverste instans. Den består av 28 dommere, henholdsvis én fra hvert medlemsland, og 11 generaladvokater. Generaladvokatenes oppgave er å bistå Domstolen gjennom fremme forslag om avgjørelse av sakene som skal behandles på en upartisk og uavhengig måte. Domstolen behandler saker angående gyldigheten eller tolkningen av EU-lovgivning fra domstoler i medlemsstatene, traktatbrudssaker, eller anker fra Retten. Den har gjennom sin rettspraksis skapt prinsippet om direkte virkning, som gjør det mulig for EUs borgere å påberope seg EU-lovgivningens bestemmelser for sine nasjonale domstoler (Van Gend en Loos, 1963) og prinsippet om forrang for EU-retten over nasjonal rett (Costa v. ENEL, 1964).

Sakene som føres for Domstolen behandles hovedsakelig av 3 til 5 dommere. Domstolen kan imidlertid settes i plenum i særlige tilfeller, som når en sak er av særlig viktighet. Videre kan den settes i stor avdeling med 15 medlemmer når en medlemsstat eller en institusjon som er part i saken anmoder om det eller dersom saken er av særlig betydning eller av svært kompleks karakter. Du kan lære mer om domstolen her.

Retten er underinstans til domstolen. Retten treffer avgjørelse i annulasjonssøksmål innbragt av enkeltpersoner, virksomheter og i visse tilfelle medlemsland. I praksis innebærer dette at Retten primært behandler saker innenfor konkurranseretten, statsstøtte, handel, landbruk og varemerker. Den sammensatt av minst en dommer fra hver medlemsstat. Saker som føres for Retten behandles i avdelinger av tre eller fem dommer, men kan i visse tilfeller behandles av kun en dommer. Retten kan også settes i stor avdeling med femten dommere når sakens juridiske spørsmål eller betydning krever det. Du kan lære mer om retten her.

Personalretten består av syv dommere. Personalretten har som oppgave å behandle saker mellom EU og dens ansatte. Dette kan være saker knyttet til blant annet lønn og ansettelse, men også ulykker på arbeidet, sykdom og lignende. Saker som føres for Personalretten behandles i avdelinger sammensatt av tre dommere. Når sakens juridiske spørsmål eller betydning krever det kan imidlertid saken behandles i plenum.

Du kan lære mer om personalretten her.

 

Retningslinjer for kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker! Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv. Vennligst gjør deg kjent med våre regler.

Redaktørteamet Tja.eu