Tja til EU

 • Innlegg: 51
 • Kommentarer: 0
 • Siden:
 • Skrevet i:

  Dette er EU

  Den Europeiske Union (EU) er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa, bestående av 28 medlemsland. EU oppsto i kjølvannet av andre verdenskrig, i det som ble kalt den europeiske Kull- og stålunion. Traktaten om Kull- og stålunionen ble undertegnet i Paris in 1951, med det formål å regulere produksjonen av krigsmateriell for å gjøre en krig mellom […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er Schengen

  Schengen-samarbeidet er en internasjonal avtale som sikrer fri bevegelse av mennesker mellom medlemslandene. Avtalen er oppkalt etter byen Schengen i Luxembourg, som ligger i skjæringspunktet mellom Tyskland, Luxembourg og Frankrike. De fem opprinnelige medlemslandene, Belgia, Frankrike, Luxembourg, Vest-Tyskland og Nederland, signerte avtalen i 1985. Schengen-avtalen oppsto i utgangspunktet utenfor EU-systemet. Imidlertid sikret Amsterdamtraktaten at avtalen […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er Europakommisjonen

  Europakommisjonen fungerer som EUs utøvende organ og kan derfor sammenlignes med en regjering. Kommisjonen foreslår og håndhever EU-lovgivningen basert på retningen som er bestemt av Det europeiske råd (rådet hvor alle EU-landenes regjeringsledere sitter). Kommisjonen skal være nøytral fra nasjonale interesser og skal alltid handle etter hva som er ansett best for EU som helhet. Hvert EU-land har én kommissær. Kommissærene fungerer på […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er ESA

  EFTAs overvåkingsorgan (ESA) kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge. I EU er det Europakommisjonen som overvåker medlemslandenes overholdelse av EU-lovgivningen, mens det er ESA som ivaretar denne oppgaven for EFTA-statene. ESA ledes av et kollegium på tre medlemmer som blir utpekt på vegne av hvert sitt EFTA-land. Dette kollegiet […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er EFTA-domstolen

  EFTA-domstolen ble opprettet 1994 og ligger i Luxembourg. EØS-avtalens artikkel 108 nr. 2 fastsetter EFTA-domstolens myndighet og opprettelsen av domstolen er hjemlet i Avtalen om overvåkingsorganet og domstolen (ODA-avtalen). EFTA-domstolen har samsvarende funksjoner overfor EFTA/EØS-landene som EU-domstolen har overfor EU-landene. Da det indre marked er avhengig av uniform tolkning og anvendelse av rettsreglene i EØS […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  EU-Tyrkia i dag: armvridninger blant venner

  I dag avholdes det toppmøte i Brussel mellom Tyrkia og EU. Bakteppet er dramatisk: hundre tusener av syriske flytninger er allerede kommet til Europa via Tyrkia. De fleste medlemslandene sier stopp, men mange flere kan være på vei. FNs høykommissær for flyktninger anslår at det er over 2,2 millioner syriske flyktninger i Tyrkia, de aller fleste […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Opening shot

  I dag er det 21 år siden siste folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Vi skal ikke dvele på alt som har skjedd siden den gang, eller hvordan både EU og Norge har utviklet seg i denne perioden. La oss heller dvele ved et tall: 2,5 millioner. Det er mer eller mindre det antall nålevende nordmenn, født […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er Norges delegasjon til EU

  Norges delegasjon til EU i Brussel representerer regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge. EU-delegasjonen er en uvanlig norsk utenriksstasjon, både på grunn av størrelsen og fordi det finnes utsendinger (fagråder) fra nesten samtlige norske departementer. Delegasjonen har rundt 55 medarbeidere hvorav 35 er diplomater. En tredel av disse kommer fra Utenriksdepartementet, resten er rekruttert […]

  Les mer