Tja til EU

Tja til EU

 • Innlegg: 42
 • Kommentarer: 0
 • Siden:
 • Skrevet i:

  Junckers investeringsfond: krise- eller julestemning?

  Investeringspakken – også kalt European Fund for Strategic Investments (EFSI) – har vært et av prestisjeprosjektene til EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker det siste året. Den vedvarende økonomiske krisen har skapt et investeringsgap i EU på rundt 300 milliarder euro. Det er penger i markedet, men det er fremdeles få som tør bruke pengene de har på bok i en post-krise tid med […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er Europaparlamentet

  Europaparlamentet er sammen med Den Europeiske Unions Råd en av EUs to lovgivende myndigheter. Forslag lagt frem av Europakommisjonen går derfor igjennom Parlamentet for avvisning, endring eller godkjennelse, før den blir offisiell EU lov. Europarlamentets 751 representanter er direkte valgt av EUs befolkning i valg som holdes hvert femte år. Representantene sitter i politiske grupper, […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er EU

  Den Europeiske Union (EU) er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa, bestående av 28 medlemsland. EU oppsto i kjølvannet av andre verdenskrig, i det som ble kalt den europeiske Kull- og stålunion. Traktaten om Kull- og stålunionen ble undertegnet i Paris in 1951, med det formål å regulere produksjonen av krigsmateriell for å gjøre en krig mellom […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er Schengen

  Schengen-samarbeidet er en internasjonal avtale som sikrer fri bevegelse av mennesker mellom medlemslandene. Avtalen er oppkalt etter byen Schengen i Luxembourg, som ligger i skjæringspunktet mellom Tyskland, Luxembourg og Frankrike. De fem opprinnelige medlemslandene, Belgia, Frankrike, Luxembourg, Vest-Tyskland og Nederland, signerte avtalen i 1985. Schengen-avtalen oppsto i utgangspunktet utenfor EU-systemet. Imidlertid sikret Amsterdamtraktaten at avtalen […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er Europakommisjonen

  Europakommisjonen fungerer som EUs utøvende organ og kan derfor sammenlignes med en regjering. Kommisjonen foreslår og håndhever EU-lovgivningen basert på retningen som er bestemt av Det europeiske råd (rådet hvor alle EU-landenes regjeringsledere sitter). Kommisjonen skal være nøytral fra nasjonale interesser og skal alltid handle etter hva som er ansett best for EU som helhet. Hvert EU-land har én kommissær. Kommissærene fungerer på […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er ESA

  EFTAs overvåkingsorgan (ESA) kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge. I EU er det Europakommisjonen som overvåker medlemslandenes overholdelse av EU-lovgivningen, mens det er ESA som ivaretar denne oppgaven for EFTA-statene. ESA ledes av et kollegium på tre medlemmer som blir utpekt på vegne av hvert sitt EFTA-land. Dette kollegiet […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  Dette er EFTA-domstolen

  EFTA-domstolen ble opprettet 1994 og ligger i Luxembourg. EØS-avtalens artikkel 108 nr. 2 fastsetter EFTA-domstolens myndighet og opprettelsen av domstolen er hjemlet i Avtalen om overvåkingsorganet og domstolen (ODA-avtalen). EFTA-domstolen har samsvarende funksjoner overfor EFTA/EØS-landene som EU-domstolen har overfor EU-landene. Da det indre marked er avhengig av uniform tolkning og anvendelse av rettsreglene i EØS […]

  Les mer

 • Skrevet i:

  EU-Tyrkia i dag: armvridninger blant venner

  I dag avholdes det toppmøte i Brussel mellom Tyrkia og EU. Bakteppet er dramatisk: hundre tusener av syriske flytninger er allerede kommet til Europa via Tyrkia. De fleste medlemslandene sier stopp, men mange flere kan være på vei. FNs høykommissær for flyktninger anslår at det er over 2,2 millioner syriske flyktninger i Tyrkia, de aller fleste […]

  Les mer