Tja til EU

Tja til EU

 • Innlegg: 36
 • Kommentarer: 0
 • Siden:
 • Screen Shot 2015-12-07 at 21.34.41

  Skrevet i:

  Dette er ESA

  EFTAs overvåkingsorgan (ESA) kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge. I EU er det Europakommisjonen som overvåker medlemslandenes overholdelse av EU-lovgivningen, mens det er ESA som ivaretar denne oppgaven for EFTA-statene. ESA ledes av et kollegium på tre medlemmer som blir utpekt på vegne av hvert sitt EFTA-land. Dette kollegiet […]

  Les mer

 • Screen Shot 2015-12-07 at 21.33.38

  Skrevet i:

  Dette er EFTA-domstolen

  EFTA-domstolen ble opprettet 1994 og ligger i Luxembourg. EØS-avtalens artikkel 108 nr. 2 fastsetter EFTA-domstolens myndighet og opprettelsen av domstolen er hjemlet i Avtalen om overvåkingsorganet og domstolen (ODA-avtalen). EFTA-domstolen har samsvarende funksjoner overfor EFTA/EØS-landene som EU-domstolen har overfor EU-landene. Da det indre marked er avhengig av uniform tolkning og anvendelse av rettsreglene i EØS […]

  Les mer

 • Turkish flag

  Skrevet i:

  EU-Tyrkia i dag: armvridninger blant venner

  I dag avholdes det toppmøte i Brussel mellom Tyrkia og EU. Bakteppet er dramatisk: hundre tusener av syriske flytninger er allerede kommet til Europa via Tyrkia. De fleste medlemslandene sier stopp, men mange flere kan være på vei. FNs høykommissær for flyktninger anslår at det er over 2,2 millioner syriske flyktninger i Tyrkia, de aller fleste […]

  Les mer

 • norge-henger-etter

  Skrevet i:

  Opening shot

  I dag er det 21 år siden siste folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Vi skal ikke dvele på alt som har skjedd siden den gang, eller hvordan både EU og Norge har utviklet seg i denne perioden. La oss heller dvele ved et tall: 2,5 millioner. Det er mer eller mindre det antall nålevende nordmenn, født […]

  Les mer

 • Norway House Brussel 2

  Skrevet i:

  Dette er Norges delegasjon til EU

  Norges delegasjon til EU i Brussel representerer regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge. EU-delegasjonen er en uvanlig norsk utenriksstasjon, både på grunn av størrelsen og fordi det finnes utsendinger (fagråder) fra nesten samtlige norske departementer. Delegasjonen har rundt 55 medarbeidere hvorav 35 er diplomater. En tredel av disse kommer fra Utenriksdepartementet, resten er rekruttert […]

  Les mer

 • Screen Shot 2015-12-07 at 22.09.05

  Skrevet i:

  Dette er EU-domstolen

  Den Europeiske Unions Domstol er EUs dømmende makt innenfor fellesskapsrettens område.  Den ble opprettet i 1952 og ligger i Luxembourg. Domstolen har som oppgave å sikre at EU-lovgivningen anvendes og fortolkes likt i alle EUs medlemsstater samt at EU-institusjonene og EUs medlemsstater følger sine forpliktelser i henhold til traktatene. EU-domstolen er inndelt i tre ulike […]

  Les mer

 • cc Nei til EU

  Skrevet i:

  Dette er EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er en sammenslutning mellom EU-landene og EFTA-statene Norge, Island og Liechtenstein. EØS ble opprettet gjennom EØS-avtalen fra 1994, som gjør de tre EFTA-statene til en del av EUs indre marked. Avtalen ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft i 1994. Den omfatter alle EU- og EFTA-statene bortsett fra Sveits, […]

  Les mer